dvt(疾病)
dvt (疾病)
DVT深静脉血栓形成(DeepVeinThrombosisDVT),DVT是在深静脉血管内,血液发生凝固或血液中某些有形成分凝集形成固体质块的过程。DVT通常出现在下肢,如骨盆、大腿和小腿,于是把下肢DVT又分为:小腿DVT和髂-股DVT。小腿DVT多数症状较轻,主要表现为小腿部疼痛和轻度肿胀,足背屈曲或压迫小腿背部肌肉时出现疼痛,经适当治疗一般可消融或自溶。
知识树
时光轴
论点集
总题库
知识点添加